سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد توبه – استادیار و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
سید ابوالحسن هاشمی دزفولی – استاد (سابق)دانشگاه شهید چمران اهواز,
اسلام مجیدی – استاد پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر,
محمد حسن روزی طلب – استادیار پژوهشی سازمان تات تهران

چکیده:

در ارتباط با اثر باز دارندگی گیاهان پوششی بر روی کنترل علف های هرز زراعت ذرت آزمایشی در سال های زراعی ۷۳-۷۲ و ۷۴-۷۳ در مزرعه تحقیقاتی موسسهء اصلاح وتهیهء نهال و بذر کرج به صورت طرح کرتهای خرد شده انجام شد . پلاتهای اصلی با شخم دیسک و گاو آهن معمولی برای زراعت بعدی ذرت انجام گرفت، پلاتهای فرعی نیز شامل دو فاکتور گیاهان پوششی و تاریخ های مختلف کاشت این گیاهان در پاییز بود که بصورت فاکتوریل در داخل پلاتهای اصلی قرار گرفتند . علاوه بر اندازه گیری صفات مختلف، درصد نیتروژن در اندامهای هوایی، بقایا و ریشه ماشک گل خوشه ای با کاهش میزان و تراکم علف های هرز در زراعت بعدی ارتباط خوبی را نشان داد . در کاهش وزن و تراکم علف های هرز ، ذرت، گیاه پوششی شبدر با داشتن درصد نیترو ژن بیشتر، پس از ماشک گل خوشه ای درگروه دوم قرار گرفت . در این ارتباط تیمار شاهد (بدون پوشش گیاهی ) باعث افزایش وزن و تراکم علف های هرز در زراعت بعدی ذرت شد . به نظر می رسد گیاهان پوششی فوق با جذب نیترو ژن بیشتر خاک در مقایسه با تیمار شاهد از قدرت رقابت بالاتر در کاهش وزن و تراکم علف های هرزدر کشت بعدی ذرت در شخم با دیسک شده اند . و هم چنین به خاطر نرم بودن بافت گیاهان پوششی، ماشک گل خوشه ای وشبدر ایرانی، شخم سطحی با دیسک برای پوساندن و آزاد سازی عنصر نیترو ژن وسایر مواد باز دارنده کافی بوده است . ولی در شخم عمیق معمولی و برگردان گیاه پوششی چاودار با بیوماس زیاد و اندامهای نسبتاخشن تر، علاوه بر تاثیر فیزیکی مانند غالبیت وخفگی بر روی رشد وتوسعهء علف های هرز به دلیل برخورداری از مواد آللوشیمیایی مختلف و پوسیدنسریع در شخم عمیق، رشد علف ها ی هرز را در کشت بعدی بطور معنی داری محدود ساخت. در آزمایش دیگری در دو نوع شخم وگیاهان پوششی فوق بر روی سه رقم دیر رس، متوسط و زودرس، رقم متوسط رس ذرت سینکل کراس ٦٠٤ ، کمترین وزن وتراکم علف ها ی هرز را به ترتیب پس از ش بدر ایرانی وماشک گل خوشه ای در شخم با دیسک، نسبت به سایر تیمارها بطور معنی داری از خود نشان داد . در بررسیهای مختلف به وجود ترشحات بازدارنده آللوپاتیک در برخی از هیبرید های ذرت وهم چنین نحوه آرایش برگ ها وگستردگی ریشه در ارقام متوسطرس ذرت، بر روی کاهش وزن و یا تراکم علف های هرز به و یژه، سلمه تره و تاج خروس که از علف های هرز غالب مزرعهء ذرت می باشند تاکید شده است.