سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میرقاسم حسینی – استادیار گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز
حسین توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس
تقی شهرابی – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اثر بازدارندگی سدیم دودسیل بنزوسولفونات ) ) SDBS و ۲ – مرکاپتوبنزوتیآزول ) ) ۲-MBT برروی خوردگی مس در محلول سولفوریک اسید با استفاده از تکنیک اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی(EIS ) و محاسبات تافل مورد بررسی قرار گرفته است . برای ۲-MBTافزایش پیوست های در ضریببازدارندگی برحسب غلظت بازدارنده مشاهده می شود . SDBS نیز با افزایش غلظت بازدارندگی را افزایش می دهد ولی دریک غلظت مشخص بازدارندگی دچار افت می شود، که این کاهش در بازدارندگی را می توان بر اثر تشکیل تجمع hemi-micellar مربوط دانست که منجر به دفع بازدارنده از فصل مشترک محلول / فلز می شود . مخلوط کردن ۲-MBT و SDBS در غلظت های مشخصی باعث به وجود آمدن اثر تزاید می شود که می تواند به علت اندرکنش الکترواستاتیک بینیونهای جذب شده می باشد . با بررسی CMC در غلظت های پایین SDBS از ایزوترم لانگمیر و ۲-MBT ایزوترم های مختلف مشخص شد که از تمکین پیروی می کند .