سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صدیقه مهرابیان – دانشکده علوم دانشگاه تربیت معلم
نسرین غفاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

در این پژوهش نمونه های جلبکی Ulva Lactuca از سواحل چابهار جمع آوری شد. جنس و گونه آن را با بررسی های میکروسکوپی تعیین کردیم. پس از شستشو و خشک کردن، پودر آن تهیه شد. با استفاده از روش تندالیزاسیون قویتر از روش اتوکلاو بود. تعدادی از سوشهای میکروبی که در آب باعث آلودگی می شود و به عنوان اندیکاتور برای بررسی کیفی آب مورد استفاده قرار می گیرند انتخاب شد که شامل پسودوموناس آئروژین(PTCC 1310)، استافیلوکوکوس اورئوس(PTCC 1113)، اشریشیاکلی (PTCC1338) بود. عصاره گیری توسط آب و حلالهای آلی شامل کلروفرم، اتانل، استن، تتراکلرید کربن، پترولیوم اتر و n هگزان انجام شد. از الوالاکنوکا در دو دماو عصاره گیری شد. عصاره های تهیه شده در ۴درجه سانتیگراد اثر ضد میکروبی شدیدتر نسبت به ۲۵درجه سانتیگراد داشتند. در این تحقیق اثر این جلبک به دو روش، شرایط آزمایشگاهی (Invitro) و در سیستم آبی(Invivo) بررسی شد.در روش Invitro سنجسقطر هاله عدم رشد و روش رقت در محیط مایع انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که برخی عصاره های آلی اثر ضد میکروبی داشتند.اثر بازدارندگی، الوا در مورد باکتریهای گرم منفی قویتر از گرم مثبت بود در سیستم آبی کوتاه مدت عصاره حلالهای آلی الوا داشت، بطوریکه در مورد اشریشیا کلی عصاره تهیه شده از تتراکلرید کربن بعد از ۴ ساعت باکتری مورد نظر را در آب از بین برد.