سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عزالدین مهاجرانی – تهران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر
نعیمه ترابی –
شاهین باقری –

چکیده:

در این مقاله لایه های نازک پلیمر PEDOT:PSS با ضخامت ۱۰۰ نانومتر ساخته شده ودر دماهای ۶۰ تا ۱۸۰ درجه سانتیگراد بازپخت شده اند. خواص سطحی، اپتیکی و الکتریکی این لایه ها ش امل میانگین نوسانات سطح، میزان عبور نور از لایه ها و همچنین مقاومت سطحی لایه ها اندازه گیری و بررسی شده اند.از این لایه در ساختار دیود نورگسیل آلی استفاده شده ومنحنی ولتاژ -جریان و طیف الکترولومینوسانس دیودها ی ساخته شده با لایه بازپخت شده و نشده PEDOT: PSS با هم مقایسه شده است.