سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نانسی بابائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
جهانفر دانشیان – موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
آیدین حمیدی – موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال
محمد حسین ارزانش – مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان، بخش تحقیقات خاک و آب

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر آزوسپیریلوم بر بذرهای حاصل از تنش کم آبی ارقام آفتابگردان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید . تیمارها شامل تنش کم آبی (آبیاری گیاهان مادری پس از مقادیر ۶۰ (آبیاری مطلوب)، ۱۲۰ (تنش متوسط)، ۱۸۰ (تنش شدید) میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A)، رقم (لاکومکا، مستر، فوریت، سور، آرماویروسکی) و تلقیح بذر (تلقیح با آزوسپیریلوم و عدم تلقیح (شاهد)) بودند. نتایج نشان داد ند که تنش کم آبی تعداد گیاهچه غیر عادی، بذر پوسیده، بنیه و وزن گیاهچه را کاهش داد . آزوسپیریلوم طول ریشه چه، ساقه چه و گیاهچه را به ترتیب ۵، ۲۰ و ۱۱ درصد و وزن تر ریشه، ساقه و گیاهچه را به تر تیب ۲۵، ۱۸ و ۱۹ درصد نسبت به عدم تلقیح افزایش داد. بذرهای حاصل از تنش کم آبی ۱۳ درصد از قوه نامیه بیشتری نسبت به آبیاری مطلوب برخوردار بود . باکتری قوه نامیه بذرهای حاصل از تنش شدید را افزایش داد . بذور پوسیده گیاهان حاصل از تنش کم آبی به میزان زیادی کاهش یافت ، همچنین آزوسپیریلوم ۶۳ درصد میزان آن رانسبت به عدم تلقیح کاهش داد. بنابراین با توجه به تاثیر منفی تنش کم آبی، آزوسپیریلوم قوه نامیه، وزن، طول و بنیه گیاهچه را افزایش داد.