سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حامد هادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
جهانفر دانشیان – استادیار پژوهش موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
آیدین حمیدی – استادیار پژوهش موسسه ثبت ارقام و گواهی بذر و نهال
احمد اصغرزاده – استادیار پژوهش موسسه خاک و آب

چکیده:

به منظور بررسی اثر باکتری های برادی ریزوبیوم جاپونیکوم ۱ و ازتوباکتر کروکوکوم ۲ بر خصوصیات کیفی بذر سویای حاصله از تنش خشکی آزمایشی در مزرعه در قالب طرح اسپلیت فاکتوریل و در آزمایشگاه ، فاکتوریل در قالب طرح کامًلا تصادفی اجرا گردید . تیمارها شامل عامل رقم در سه سطح، تنش خشکی پایه مادری بر اساس آبیاری پس از مقادیر ۵۰ میلی متر، ۱۰۰ میلی متر و ۱۵۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر در نظر گرفته شد . عامل باکتری به ترتیب عبارت از عدم مصرف باکتری ( شاهد ) ، برادی ریزوبیوم جاپونیکوم و تلقیح توأم باکتری های برادی ریزوبیوم جاپونیکوم و ازتوباکتر کروکوکوم . نتایج نشان داد که عامل باکتری در مزرعه بر ارتفاع، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه و وزن خشک کل گیاه تأثیر معنی داری داشت . برادی ریزوبیوم جاپونیکوم تعداد گره، ارتفاع، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه و وزن خشک کل گیاه را به ترتیب %۲۰ ، %۲۳ ، %۳۵ ، %۳۷ ، %۳۳ افزایش داد . در حالی که تلقیح توأم باکتری های برادی ریزوبیوم جاپونیکوم و ازتوباکتر کروکوکوم صفات تعداد گره، ارتفاع، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه و وزن خشک کل گیاه را به ترتیب %۲۱ ، %۲۸ ، %۴۰ ، %۵۴ و %۳۵ افزایش داد . در شرایط آزمون سرما عامل باکتری بر وزن خشک ریشه در سطح %۱ معنی دار شد . هم چنین اثر متقابل تنش × باکتری اختلاف معنی داری را در سطح %۱ بر درصد جوانه زنی در آزمون سرما داشت . با توجه با تأثیر مثبت باکتری ها، تلقیح توأم باکتری های برادی ریزوبیوم جاپونیکوم و ازتوباکتر کروکوکوم توانست خسارت اثرات تنش شدید ۱۵۰) میلی متر ) را جبران نموده و از وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه و بالاتری در آزمون سرما برخوردار باشد .