سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین حیدری فسقندیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان
محمدرضا سهرابی – استادیاردانشکده مهندسی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
طالب مرادی شقاقی – استادیار گروه عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

در ساز ه های بتنی وزن خود بتن قسمت عمد ه ای ازبارمرده ی وارد بر سازه را تشکیل م یدهد و لذا امتیازات قابل توجهی در کاهش وزن آن خواهد داشت . بتن سبکدانه یکی از انواع بت ن های سبک م یباشد که به علت استفاده از مصالح متخلخل و سبک وزن، مقاومت بتن ساخته شده با این مصالح در مقایسه با بت ن های معمولی کمتر می باشد. یک راهبرد عملی جهت کسب حداقل مقاومت مورد نیاز برای این نوع بتن برای استفاده درعناصر ساز های، استفاده از میکروسیلیس برای افزایش مقاومت ملات بتن و همچنین بهر ه گیری از روا ن کنند هها در کاهش مقدار آب مؤثر م ی باشد. با جایگزین کردن مصالح ریزدانه طبیعی به جای مصالح ریزدانه سبک نیز تا حدودی م یتوان بر مقاومت فشاری این نوع بتن افزود. از سوی دیگر حصول کیفیت عالی و سرعت درساخت قطعات پیش ساخته از طریق عم ل آوری مناسب در بخار آب امکان پذیر خواهد بود . دراین تحقیق سعی شده است تا به کمک بخار آب روند افزایش کسب مقاومت در بتن سبکدانه حاو ی میکروسیلیس و فو قروا نکننده ساخته شده با لیکا و ریزدانه ی جایگزین مورد بررسی قرارگیرد.