سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فلور قانع – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
محمد چیذری – استاد دانشگاه تربیت مدرس
سید جمال فرج اله حسینی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
روح اله ماقبل – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر بخشی دوره های برگزار شده مدیریت تلفیقی آفات پنبه از دیدگاه کشاورزان پنبه کار شهرستان گرمسار می باشد. روش تحقیقی، پیمایشی و از نوع توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری مورد نظر شامل ۱۵۰ نفر از کشاورزان درگیر در پروژه مدیریت تلفیقی آفات بوده که از این میان، ۱۰۷ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه ای جهت گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نظر تنظیم و تدوین شد. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و اعمال اصلاحات لازم بدست آمد. ضریب اعتبار پرسشنامه با استفاده از پیش آزمون بدست آمد ( ضریب آلفا کرونباخ= ۸۷%) . میزان تغییر در دانش ، نگرش و مهارت کشاورزان به عنوان میزان اثر بخشی این پروژه در این تحقیق مورد سنجش قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که بیشترین سن ۹۰ سال و کمترین سن ۲۰ سال، ۸۰ نفر زیر دیپلم و ۷ نفر دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم یودند . از لحاظ وضعیت اقتصادی ،۵٫۶ درصد از افراد در حد کشاورزان کم درآمد بودند و همچنین بین متغیرهای شخصی با متغیر های نگرش و مهارت ، بین متغیرهای اقتصادی با متغیرهای دانش ، نگرش ، مهارت و بین متغیرهای اجتماعی با متغیرهای نگرش و مهارت در زمینه مدیریت تلفیقی آفات رابطه معنی داری وجود داشت.