سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مهرزاد سرفرازی – عضو هیأت علمی، گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
دکتر غلامرضا معمارزاده – عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
غلامعباس واحدپور – عضو هیأت علمی و معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

چکیده:

موفقیت چشم گیر سازمانهایی با حداقل امکانات مادی از یک سو و شکست سازمانهایی با بهترین توانایی مادی از سوی دیگر بیانگر وجود
استفاده از یک سبک رهبری صحیح یا غلط از سوی مدیران دارد . تفاوت در سبک های تصمیم گیری ناشی ازمتفاوت بودن مهارتهای
مدیریتی و همچنین به خلاقیت فردی مدیران بستگی دارد.
دراین مقاله تحقیقی، محقق با سنجش مولفه های مهارتی مدیران پاسخ به این سئوال اساسی رادنبال می کند که مدیران چگونه می توانند
در شرایط حال تصمیمات اثربخش اتخاذ نمایند؟ از اهداف اساسی این تحقیق می توان به شناسائی و تفکیک مهارتهای ده گانه مدیریتی،
مدیران نوآور و مدیران سازگار و همچنین تعیین رابطه بین سبک تصمیم گیری بادرجه خلاقیت در دو گونه متفاوت مدیران نوآور و سازگار
اشاره کرد . روش تحقیق دراین پژوهش میدانی و نوع تحقیق همبستگی می باشد و جامعه آماری آن رامدیران و کارکنان در سازمانهای
مرکزی جهاد کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی، اداره کل شیلات،سازمان کل تعاون روستایی و اداره کل پشتیبانی امور دام در استان
اصفهان تشکیل می دهد.
ابزار گردآور ی اطلاعات وداده ها دراین پژوهش شامل دونوع پرسشنامه می باشد .تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات این پژوهش در دو
سطح آمار توصیفی و استنباطی همراه باآزمونهای متفاوت آماری انجام پذیرفت.
نتایج حاصل از این پژوهش درارتباط با فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که مدیران نوآور درجامعه مورد مطالعه دارای سبک تصمیم گیری
اثربخش تری نسبت به مدیران سازگار می باشند . همچنین نتایج تحقیق در ارتباط با خلاقیت مدیران چنین نشان داد که سبک تصمیم
گیری نوآور درمقایسه باسبک تصمیم گیری سازگار خلاقیت بیشتری رابه همراه دارد . نتایج حاصل از رتبه بندی مهارتهای ده گانه مدیریتی
در جامعه مدیران مورد مطالعه حاکی ازاین است که بالاترین رتبه مهارت مربوط به مهارت رهبری و کمترین رتبه به مهارت مدیریت
تعارض اختصاص دارد . یافته های مربوط به فرضیه های فرعی پژوهش چنین نشان داد که بین مدرک تحصیلی، سن ، سابقه خدمت،
سابقه مدیریت با سبک تصمیم گیری مدیران (نوآور-سازگار) رابطه معنی داری وجود ندارد . ولی بین جنسیت مدیران با سبک تصمیم گیری
نوآور رابطه معنی داری وجود دارد . به عبارت دیگر مدیران مرد در مقایسه با مدیران زن از نوآوری بیشتری برخوردارند، اما بین جنسیت
مدیران با سبک تصمیم گیری سازگار رابطه معنی داری وجود ندارد.