سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا امیری چایجان – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس، گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدهادی خوش تقاضا – استادیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

مطالعة مشخصه های سیال شدن محصولات دانه ای به جهت پیش بینی مراحل سیال شدن در سیستم های انتقال پنوماتیکی مواد و همچنین در خشک کن های بستر سیال حائز اهمیت می باشد . هدف این پژوهش عبارت است از بررسی مدل پایداری سیال سازی برای محصولات دانه ای با توجه به خواص فیزیکی آنها و تحلیل منحنی هایمشخصه سیال سازی محصولات مذکور . برای انجام آزمایشات از یک سیستم بستر سیال آزمایشگاهی و برای سیال سازی از دانه های ارزن، جو، شلتوک و سویا استفاده شد . دستگاه مورد استفاده، قادر به سیال کردن تودة این دانه ها تا مرحلة انتقال بود . برای مطالعة پایداری سیال سازی از مدل والیس در ارتباط با خواص فیزیکی دانه ها ( کرویت , جرم حجمی , تخلخل و قطر متوسط هندسی ) استفاده شد . برای تحلیل منحنی های سیال سازی دانه ها نیز از یک شاخص انحراف افت فشار سیال سازی (FPDI) استفاده گردید . نتایج محاسبات مدل والیس بیانگر این بود که سیال سازی چند محصول دانه ای در نظر گرفته در این تحقیق ناپایدار است . نتایج آزمایشات نشان داد کهFPDI که همان تفاوت بین حداقل و حداکثر افت فشار استاتیک در یک مرحله سیال سازی کامل است و بیانگرپایداری سیال سازی می باشد، ها رابطة معکوس دارد . اما شاخص مذکور رابطة مشخصی با خواص فیزیکی دیگر ندارد . پس از آزمایشات , شاخص FPDI برای شلتوک , بیشترین مقدار ) %)٠/٤٥ و برای ارزن کمترین مقدار ) %)٠/١٥ به دست آمد . همچنین شاخص تعریف شده مذکور برای تمام محصولات به جز شلتوک ( به علت کرویت پایین ) با مدل والیس مطابقت دارد .