سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
علی خلقی اشکلک – کارشناس گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان آدرس: رشت، کیلومتر ۵ اتوبان رشت قزوین، مجتمع دانشگاه گیلان، دانشکده علوم کشاورزی، گروه علوم باغبانی
مهدی نژاد صفری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، پردیس بین الملل دانشگاه گیلان. رشت، ایران.
عبدا… حاتم زاده – استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان آدرس: رشت، کیلومتر ۵ اتوبان رشت قزوین، مجتمع دانشگاه گیلان، دانشکده علوم کشاورزی، گروه علوم باغبانی

چکیده:
هدف از انجام این تحقیق بررسی غلظتهای مختلف نیترات آمونیوم، سولفات پتاسیم و سوپرفسفات به صورت مخلوط و با کود آلی ( به میزان۵۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ گرم) روی تغییرات رنگدانه ها و ظرفیت آنتی اکسیدانی پس از برداشت گل شاخه بریده پرنده بهشتی ( Strelitzia reginae) بود. گلها در مرحله تجاری برداشت شدند و به آزمایشگاه منتقل گردیدند. پس از ده روز میزان کلروفیل، کاروتنوئید کل، آنتوسیانین و ظرفیت آنتی اکسیدانی گلها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تمام تیمارها اثر معنی داری روی صفات مورد بررسی داشتند. بیشترین میزات کلروفیل (۹٫۹۶mg/g) در تیمار نیترات آمونیوم+ سولفات پتاسیم+ سوپرفسفات + ۱۰۰۰ گرم کود آلی بدست آمد. بیشترین میزان پتاسم در تیمار ۱۸۰ گرم سولفات پتاسیم + ۱۰۰۰ گرو کود حیوانی بدست آمد .