سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور تقوایی, – گروه زراعت و اصلاح نباتات, دانشکده کشاورزی کرج, دانشگاه تهران
محمدرضا چائی چی – گروه زراعت و اصلاح نباتات, دانشکده کشاورزی کرج, دانشگاه تهران
فرزاد شریف زاده, – گروه زراعت و اصلاح نباتات, دانشکده کشاورزی کرج, دانشگاه تهران
علی احمدی – گروه زراعت و اصلاح نباتات, دانشکده کشاورزی کرج, دانشگاه تهران

چکیده:

توانایی جوانه زنی و بنیه اولیه بذر و استقرار گیاهچه در مزرعه اولین مرحله اساسی و ضرورت توسعه گیاه است و بطور غیرمستقیم عملکرد و اجزا عمل کرد را تحت تاثیر قرار می دهد . هدف از این برسسی ارزیابی فرسودگی بذر بر ویگور اولیه می باشد تیمارهای فرسودگی بذر ناشی از تنش خشکی بر گیاه مادری در و ارقام (پوششدار و بدون پوشش ) هر کدام در چهار سطح به صورت فاکتوریل در چهار چوب طرح بلوک کامل تصادفی در مزرعه طی سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فرسودگی بذر درصد سبز , سرعت سبز , سطح برگ , میزان کلروفیل , مرحله رشد، تعدادپنجه بارور، را بطور معنی داری تحت تاثیر قرار داد . بیشترین تاثیرفرسودگیبذر ناشی از تنش در مرحله گرده افشانی در مرحله تولیدبذر بود . ارقام پوشش دار از نظر صفات فوق متحمل تر از ارقام بدون پوشش نسبت به تنش خشکی بودند.