سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحمید جعفری – استادیار بخش مهندسی متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد کرمی نژاد – دانشیار بخش مهندسی متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غفار صفی – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی بخش مهندسی متالورژی، دانشگاه شهید با

چکیده:

در محیط دریا جهت حفاظت کاتدی سازه های دریایی وخطوط انتقال گاز ، آندهای فداشونده آلومینیومی به طور وسیع به کار می روند . به منظور جلوگیری از رویین شدن لذا افزایش رانـدمان و پتانـسیل از عناصـری نظیـر جیـوه، ایندیوم و گالی وم به عنوان عامل فعال ساز در این آندها استفاده می شود . در این تحقیق با توجه بـه اثرمـشابه عنـصر بیسموت و به علت عدم مطالعه کافی روی عملکردآن، اثر این عنصر به عنـوان یـک عامـل فعـال سـاز و مـ ؤثر بـر خواص الکتروشیمیایی و ریزساختار این آندها مورد بررسی قرار گرفـت . در ایـن راسـ تا بـرای بررسـی ریزسـاختار وهمچنـین آنـالیز SEM نمونه ها از متالوگرافی نمونه ها و بررسی آن ها با میکروسـکوپ نـوری و الکترونـی EDXاستفاده شد . عملکرد الکتروشیمیایی این آندها با رسم منحنی هایپتانسیودینامیک و پتانسیودینامیک سیکلی آن هـا در محلول ۳/۵ درصد NaCl بررسی شد . این بررسی ها نشان داد که افزودن بیسموت باعث کاهش پتانسیل و بهبود ریزساختار و عملکرد الکتروشیمیایی در این آندها می شود . محدوده غلظتی بیسموت مورد استفاده بـرای ترکیـب تجاری آلیاژ آند آلومینیومی حدود ۰/۵ درصد تشخیص داده شد .