سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد مقیمان – استاد تمام مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
سیده مهناز مدیرخازنی – کارشناس مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه ظهوریان – کارشناس مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف اصلی در این پژوهش بررسی احتراق و عوامل موثر بر آن همچون تابش و نوع سوخت ورودی بر جریان متلاطم داخل یک کوره می باشد. جهت مدل سازی جریان توربولانسی از مدلRNG و نیز برای بررسی اثرات تابش از مدل تابشیDO استفاده گردیده است. شبیه سازی کوره و تعیین اثرات تابش بر نحوه احتراق و دمای ماکزیمم آن و بررسی تفاوت های حاصل از تغییر نوع سوخت بر این پارامترها، با استفاده از نرمافزار فلوئنت انجام گردیده است. . اثراتفوق برای متان با فرمول شیمیاییCH4 به عنوان سوخت گاز وگازوئیل با فرمول شیمیاییC16H29 به عنوان سوخت مایع مورد بررسی قرار گرفته اند. نخست متناسب با دقت نتایج مورد نظر شبکهبندی بر روی مدل کوره انجام گردیده و ضمن اعمال شرایط مرزی حاکم نتایج بدست آمده در هر مدل با نتایج بدست آمده ازمدل دیگر و همچنین مقادیر تجربی مقایسه شده است . بررسی ها و مقایسه های انجام شده نشان میدهد که با فعال شدن تابش دمای ماکزیمم افزایش پیدا کرده است در حالی که مساحت نواحی دارایدمای ماکزیمم کاهش پیدا کرده اند. همچنین پس از در نظر گرفتن اثر تابش مشاهده گردید که سوخت سریعتر از حالتی که در آن اثر تابش حذف گردیده است مصرف شده و محترق می گردد. با توجه بهتعداد کربن های تشکیل دهنده سوخت ها، دمای ماکزیمم سوخت مایع بیشتر از سوخت گاز به دست می آید