سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی جواهری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان
حمید نجفی نژاد – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان
ذبیح اله راوری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان
امین باقی زاده – استادیار گروه بیوتکنولوژی پژوهشکده علوم محیطی، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

چکیده:

در این تحقیق دو رقم مقاو م به بولت DEZ و BR1 در سه تاریخ کاشت دهم شهریور ، اول و بیستم مهر و سه تاریخ برداشت شامل پانزدهم ماههای فروردین ء اردیبهشت و خرداد در یک طرح فاکتوریل و با سه تکرار در سال ١٣٨٠ مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان داد رقم DEZ ساقه گل دهنده کمتری نسبت به رقم BR1 تولید کرده است.جهت تعیین روند رشد نیز نمونه برداری ها هر دو هفته یکبار تا مرحله برداشت انجام پذیرفت . در تاریخ کاشت اول حد اکثر CGR بیست گرم در متر مربع در روز بود که برتری قا بل توجهی نسبت به تاریخ کاشت سوم با حد اکثر CGR، ا ۱۱/۹ گرم در روز داشت. CGR حاصله در اوایل فصل رشد پائین بود ولی در ادامه افزایش قابل ملاحظه ای یافته است بالاترین CGR نیز مربوط به تاریخ کاشت اول یعنی ۱۶۵ روز پس از سبز شدن گیاه بود. RGR تاریخ کاشت سوم بیش از دو تاریخ کاشت دیگر بود. حداکثر NAR نیز مربوط به تاریخ کاشت اول و معادل ۴/۲ گرم در مترمربع در روز بود . تاریخ کاشت اول با حد اکثر شاخص سطح برگ ٦ بیشترین LAI را داشته ، و نسبت سطح برگ (LAR) در تاریخ کاشت اول بیشتر از دو تاریخ کاشت دیگر بود ، ولی در اواخر فصل رشد این روند معکوس گردیده است.