سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدیه امیری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت. پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران و کارشناس آموزشی دانشکده کشاورزی جیرفت- کرمان
حمید ایران نژاد – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران
غلامعلی اکبری – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران
رضا امیری – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران

چکیده:

کشت دوگانه گیاهان علوفه ای می تواند یکی از راه های افزایش مجموع غذای تولید شده در واحد سطح در هر سال باشد . به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت های مختلف بر سازگا ری، عملکرد و برخی خصوصیات مرفولوژی و فیزیولوژی سه رقم جدید ارزن علوفه ای (KCM7 ،KCM9 و KCM2) و هیبرید ارزن علوفه ای نوتریفید (Nutrifeed) در کشت دوگانه بعد از گندم و جو، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در مزرعه آموزشی تحقیقاتی پردیس ابوریحان – دانشگاه تهران در منطقه شمال ورامین اجرا گردید . در این آزمایش ۵ تاریخ کاشت ( ۲ تیر، ۱۲ تیر، ۲۲ تیر، ۱ مرداد و ۱۱ مرداد) و ۴ ژنوتیپ ارزن علوفه ای، به ترتیب به عنوان سطوح کرت های اصلی و فرعی در نظر گرفته شدند . کاشت در تاریخ های پیش بینی شده انجام و قبل از برداشت نهایی علوفه، ارتفاع گیاه، تعداد برگ، تعداد پنجه و قطر ساقه اندازه گیری شدند . نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بین تاریخ های مختلف کاشت از نظر صفات مورد بررسی در سطح ۱% اختلاف معنی داری وجود دارد و تا ریخ کاشت دوم ( ۱۲ تیر ماه ) از این نظر برتر بود . در ضمن مشخص گردید که ارقام مورد آزمایش نیز در سطح ۱% اختلاف معنی داری نسبت به هم دارند و رقم نوتریفید برای این منطقه توصیه می گردد.