سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه طاهری اسبق – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه
امیر فیاض مقدم – عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
عبدالله حسن زاده قورت تپه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی

چکیده:

به منظوربررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت و مدیریت آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم ایروفلور مطالعه ای در سال زراعی ۱۳۸۶ در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی ارومیه انجام شد . این آزمایش به صورت طرح کرت های یکبار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد . فاکتور اصلی شامل سه تاریخ کاشت ۱۵، ۳۰ اردیبهشت و ۱۵ خرداد و فاکتور فرعی شامل آبیاری در مراحل ( ۱-تخلیه ۶۰ درصد رطوبت مزرعه، ۲-۲۵ روز پس از کاشت و غنچه دهی ، ۳-۲۵ روز بعد از کاشت و غنچه دهی و گلدهی کامل ، ۴-۲۵ روز بعد از کاشت و غنچه دهی +پر شدن دانه، ۵-۲۵ روز بعد از کاشت و غنچه دهی و گلدهی کامل و پرشدن دانه ) بود . نتایج نشان داد تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد معنی دار بود در حالیکه بین تیمارهای آبیاری و اثر متقابل آنها با تاریخ کاشت در صفات مورد ارزیابی تفاوت معنی دار مشاهده نشد. بالاترین عملکرد دانه از اولین تاریخ کاشت و تیمار چهارم آبیاری ، برابر ۸۲۲۱/۱ کیلو گرم در هکتار به دست آمد . به این ترتیب تاریخ کاشت اول و تیمار چهارم آبیاری به علت تولید عملکرد دانه، وزن هزاردانه و تعداد دانه پر بیشتر در طبق، کاهش دفعات آبیاری و صرفه جویی در مصرف آب در منطقه قابل توصیه می باشد.