سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عزت اله نباتی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
داریوش مظاهری – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی مناسب ترین تاریخ کاشت و تراکم و تأثیر آن روی عملکرد و خصوصیات ک می برنج رقم طارم در منطقه دورود لرستان آزمایشی با دو فاکتور تاریخ کاشت و تراکم در سال زراعی ۱۳۷۷ به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد . فاکتورها عبارتند از تاریخ کاشت بعنوان فاکتور فرعی در چهار سطح (۷۷/۲۰/۲ تا ۷۷/۴/۴ ) که به فاصله ۱۵ روز کشت و تراکم بعنوان فاکتور اصلی در سه سطح با کشت مربعی و فواصل بوته (۱۵×۱۵، و ۲۵×۲۵ و ۳۵×۳۵) سانتیمتر انجام شد .عملکرد دانه و تعداد دانه پوک و ضریب همبستگی در کرتها محاسبات آماری و تجزیه واریانس انجام گرفته است . اثرات تاریخ های کاشت و تراکم کاشت برعملکرد تولید معنی دار بود . تاریخ کاشت دوم با عملکرد ۷۴۵۲/۸ کیلوگرم بر هکتار شلتوک بیشترین و تاریخ کاشت چهارم با عملکرد ۲۲۲۲/۲۲ کیلوگرم بر هکتار شلتوک کمترین محصول دانه را تولید نمودند و در مورد اثرات تراکم ۱۵×۱۵ سانتیمتر و با تراکم ۲۵×۲۵ سانتیمتر تفاوت معنی داری نداشت . ولی این دو تراکم با تراکم ۳۵×۳۵ سانتیمتر اختلاف معنی داری داشتند . بیشترین عملکرد مربوط به تراکم ۲۵×۲۵ سانتیمتر با عملکرد ۵۸۴۳/۷۵ کیلوگرم در هکتار شلتوک و کمترین عملکرد مربوط به تراکم ۳۵×۳۵ سانتیمتر با عملکرد ۵۰۲۰/۸ کیلوگرم در هکتار شلتوک بود. در مورد اثرات متقابل تاریخ کاشت و تراکم بالاترین عملکرد دانه مربوط بود به تاریخ کاشت ۴ خرداد ماه و و تراکم ۲۵×۲۵ سانتیمتر با عملکرد ۷۹۱۶/۷ کیلوگرم در هکتار شلتوک و کمترین عملکرد مربوط است به مربوط بود به تاریخ کاشت ۴ تیرماه وتراکم ۳۵×۳۵ سانتیمتر باعملکرد ۱۹۱۶/۶۷ کیلوگرم در هکتار شلتوک که علت عملکرد پایین این تیمار برخورد این زمان کاشت با سرما و تغییرات زیاددرجه حرارت شبانه روز است . در تراکم بوته ۳۵×۳۵ بوته چون تعداد بوته در واحد سطح کمتر از دو تراکم دیگر بوده لذا درجه حرارت تعداد خوشه کمتر و تعداد دانه پوک بیشتر و در نهایت عملکرد کمتر بود . با توجه به جدول تجزیه واریانس اثر تاریخ کاشت در سطح احتمال ۵% بر روی دانه پوک در خوشه اثر معنی داری داشت. بیشترین تعداد دانه عقیم در خوشه با ۲۶ دانه در تاریخ کاشت A4 و کمترین (۱۴/۹۱ پوک در خوشه) مربوط به تاریخ کاشت اول بود.