سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود باصفا – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان, ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیشابور

چکیده:

آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور به منظور بررسی تغییرات فنولو ژیکی و مورفولو ژیکی سه هیبرید جدید ذرت دانه ای زودرس (Sc400,Sc500,Sc302)؛در سه تاریخ کشت ۲۵ اردیبهشت و ۱۰ و ۲۵ خرداد ماه و سه تر اکم بوته ۸۵،۷۵ و ۹۵ هزار بوته در هکتار در سال ۱۳۸۴ اجرا گردید . طرح آماری مورد استفاده اسپلیت پلات‐فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بود که تاریخ های کشت در پلات های اصلی منظور شدند . نتایج تجزیه واریانس نشان داد با تأخیر در کشت طول بیشتر مراحل فنولوژیکی بجز طول دوره زایشی کاهش معنی داری داشت (p=0.01). همچنین در کشت های دوم و سوم مقادیر LAI ارقام به ترتیب ۱۷/۹ و ۱۸/۷ درصد،تعداد بلال تلقیح شده ۷/۲ و ۱۳ درصد و عملکرد دانه ۱۲/۵ و ۱۳/۳ بیشتر از کشت اول بودند . حداکثر LAI برابر با ۳/۳۰۵ بود که در تراکم ۹۵ هزار بوته در هکتار بدست آمد و به ترتیب ۲۱/۹ و ۱۳/۰۳ درصد بیشتر از تراکم های اول و دوم بود. بیشترین عملکرد دانه ارقام با ۱۳/۴۵ هکتار/ تن در تر اکم بوته ۹۵ هزار بدست آمد اما اختلاف آن با تراکم های کمتر معنی دار نبودند. در بین ارقام هیبرید امیدبخش سینگل کراس ۴۰۰ با تولید ۱۴/۱۹ هکتار/ تن بیشترین تولید را داشت که به ترتیب ۱۴/۵۳ و ۷/۹ درصد بیشتر از ارقام ۳۰۲ و ۵۰۰ بود . بررسی همبستگی دو جانبه صفات موید تاثیر مثبت تعداد بلال کرت (٭٭۰/۶۵۳)،وزن دانه (٭٭۰/۶۳۲) و دوره زایشی طولانی تر (٭۰/۴۳۱)،در افزایش عملکرد دانه و تاثیر منفی دوره رویشی طولانی (٭٭۰/۵۷۲)،فصل رشد طولانی (٭٭۰/۵۲۹-)،با عملکرد دانه بودند.سینگل کراس ٤٠٠ از نظر دارا بودن این صفات شرایط مطلوبتری داشت.در مجموع تیمارها سینگل کراس ٤٠٠ ، تاریخ کشت دوم و تراکم ٩٥ بوته در مناسب ترین تیمارها بودند.