سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید علی طباطبایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
امین آناقلی – عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
غلامحسین حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت واحد میبد

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد و مقاومت به سرمای ارقام گندم این بررسی در منطقه خاتم از استان یزد انجام گرفت. تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اصلی در ۴ سطح از ۱۵ آبان شروع و به فاصله ۱۵ روز تا ۳۰ آذر ادامه یافت و فاکتور فرعی ارقام مختلف گندم شامل گاسپارد، ساسیون، M V17 بک کراس روشن ، چمران، آنفارم ۹، الوند، زرین و پیشتاز بود ند آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. هر واحد آزمایشی شامل ۶ خط کاشت به طول ۸ متر و به فاصله ۲۰ سانتیمتر بود. تراکم بذر براساس ۴۰۰ دانه در مترمربع در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تاریخ های مختلف کاشت و ار قام و اثر متقابل آنها روی ارتفاع بوته ، بیوماس کل ، عملکرد دانه ، وزن هزار دانه ، تعداد سنبلچه ، سنبله، تعداد دانه در سنبله دارای اختلاف معنی دار می باشند. بیشترین عملکرد دانه به میزان ۸۹۵۱ کیلوگرم در هکتار مربوط به تاریخ کاشت ۱۵ آبان بود. بیشترین عملکرد دانه در ارقام مربوط به رقم الوند با ۸۰۴۱ کیلوگرم در هکتار می باشد. اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت نشان داد که رقم الوند در تاریخ کاشت ۱۵ آبان با عملکرد ۱۰۹۲۰ کیلوگرم بالاترین سطح را داشته است . در بررسی اثر سرما مشخص گردید که در سال آزمایش سرمای بهاره حاصل نشد ولی س رمای پاییزه روی درصد سبز مزرعه اثر داشته است . بطوریکه با تاخیر در کاشت درصد سبز مزرعه کاهش یافته است و تاریخ کاشت ۳۰ آذر دارای کمترین درصد سبز نسبت به سایر تاریخ ها وهمچنین دارای کمترین میزان تولید عملکرد دانه در هکتار بوده است.