سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمدعلی شوشی دزفولی – اعضا هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
عزیز آفرینش – اعضا هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و خصوصیات زراعی ارقام زودرس کلزا در منطقه شمال خوزستان، آزمایشی به صورت اسپلیت بلوک در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به مدت یکسال (۸۴-۱۳۸۳) اجرا گردید تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: ۱- رقم (V) در پنج سطح شامل ارقام PF، RGS003،Hyola 60 ،Hyola 401 و Hyola 308 و ۲- تاریخ کاشت (S) در پنج سطح شامل تاریخ های کاشت ۵ آبان ماه، ۱۵ آبان ماه ، ۲۵ آبان ماه، ۵ آذر ماه و ۱۵ آذر ماه. نتایج حاصل از مقایسه میانگین عملکرد دانه نشان داد که بین ارقام مورد بررسی، رقم Hyola 60 دارای بالاترین عملکرد دانه (۳۲۱۹ کیلوگرم بر هکتار) می باشد هرچند که از نظر آماری بین این رقم و ارقام RGS003،Hyola 401 و Hyola 308 اختلاف معنی داری حاصل نشد. بین تاریخ های کاشت مورد بررسی نیز تاریخ کاش تهای ۵ آبان ماه و ۱۵ آبان (با عملکرد دانه به ترتیب ۳۱۳۰ و ۳۰۴۰ کیلوگرم بر هکتار) به عنوان بهترین تاریخ کاشت های در منطقه صفی آباد دزفول شناخته شد.