سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا کدوری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
کیومرث کلارستاقی – عضو هیات علمی واستادیار دانشگاه آزاد جیرفت
داوود درویشی زیدآبادی – عضو هیات علمی واستادیار دانشگاه آزاد جیرفت

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات فیزیولو ژیکی و فنولوژیکی گلرنگ در شهرستان کرمان آزمایشی در ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات کرمان در سال ١٣٨٠ به اجرا در آمد . آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرارانجام شد . کرتهای اصلی شامل چهار تاریخ کاشت ٢٥اسفند، ١٠ فروردین، ٢٥ فروردین، ٩ اردیبهشت و کرتهای فرعی شامل توده محلی کرمان، رقم ار اک ٢٨١١ ، ر قم محلی اصفهان بودند . در این آزمایش تاریخ کاشت اول دارای بیشترین میزان LAI و CGR بود. مراحل فنولوژی شامل جوانه زنی، ساقه دهی، ٥٠ درصد غنچه دهی، ١٠٠ درصد غنچه دهی، ٥٠ درصد گلدهی، ١٠٠ درصد گلدهی و رسیدگی تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفت و با تأخیر در کاشت کاهش یافت. اثر تاریخ کاشت بر ارتفاع گیاه، تعداد شاخه فرعی، تعداد غوزه در بوته، وزن هزار دانه، عمل کرد دانه معنی دار بوده و تأخیر در کاشت باعثکاهش آن ها گردید و تسریع در کاشت موجب افزایش درصد روغن دانه گردید . توده محلی کرمان با عملکرد ٢٨٤٤ کیلوگرم در بین سایر ارقام برتری محسوسی نشان داد . بیشترین میانگین عمل کرد دانه مربوط به تاریخ کاشت دوم با ٣٢٤١ کیلوگرم در ه کتار بود . نتایج نشان داد که تاریخ کاشت دوم ( ١٠ فروردین ) و توده محلی کرمان از نظیر عملکرد دانه و رقم محلی اصفهان از نظر میزان روغن دانه و عمل کرد روغن در شرایط آب و هوایی کرمان قابل کشت و توصیه می باشند.