سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید ایران نژاد – دانشیار دانشکده علوم کشاورزی پردیس ابوریحان
سیدمصطفی حسینی مزینانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
زینب جوانمردی – کارشناس ارشد زراعت دانشکده علوم کشاورزی پردیس ابوریحان
محبوبه پشتکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت‐ پردیس ابوریحان

چکیده:

به منظور بررسی امکان کشت گیاه جدید کتان روغنی در شرایط آب و هوایی منطقه و تعیین بهترین تاریخ کشت جهت دسترسی به عملکرد و وزن هزاردانه بالا تحقیقی در منطقه شمال ورامین به صورت طرح آزمایشی کرت های خردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی (RCBD) با ۱۲ تیمار و ۴ تکرار به مدت دو سال در مزرعه آزمایشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به اجر ا درآمد .عوامل مورد بررسی شامل: چهار تاریخ کاشت ۵،۱۵،۲۵ فروردین و ۴ اردیبهشت،سه رقم اصلاح شده کتان روغنی آتلانته (Atlante)،بیوندا (Bionda) و رالینوس (Raulinus) بودند. صفات مورد مطالعه دراین آزمایش عملکرد دانه و وزن هزاردانه می باشند. نتایج آزمایش در سال اول نشان داد که تاریخ کاشت اثر معنی داری بر روی صفات نامبرده در سطح آماری ۱% داشته, بطوریکه کشت رقم آتلانته در تاریخ پنجم فروردین بیشترین عملکرد دانه را تولید نمود.در سال دوم نیز نتایج مشابهی بدست آمد در نتیجه اختلاف برای هر دو عامل و اثر متقابل آن ها در سطح ۱% معنی دار گردید. از نظر میزان عملکرد دانه اختلاف بین ارقام رالینوس و بیوندا نیز در تاریخ کاشت اول در سطح ۵% معنی دار بود ولی برای تاریخ کاشت های بعدی این اختلاف معنی دار نشد . وزن هز ار دانه در رقم بیوندا درتجزیه نتایج اول دوم و تجزیه مر کب با اختلاف معنی دار کمتر از ارقام آتلانته و رالینوس بود . بطور کلی ترکیب تیماری تاریخ کاشت اول (پنجم فروردین ) و رقم آتلانته به عنوان بهترین تاریخ کاشت و رقم مناسب منطقه ورامین در این آزمایش دو ساله معرفی می گردد.