سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا نیکوسرشت – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام گندم آبی در مناطق معتدل کرمانشاه و بهترین تاریخ کاشت ، سه رقم نیک نژاد، مهدوی و مرودشت در چهار تاریخ کاشت ١٥ مهر ، ٣٠ مهر ، ١٥ آبان و سی آبان در طرح کرت های نواری و در غالب بلوک های کامل تصادفی به مدت سه سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسلام آباد غرب مورد آزمون قرار گرفتند . نتایج تجزیه مر کب نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح احتمال ١% بین سطوح تاریخ کاشت، ارقام و اثر متقابل آن ها وجود دارد . رقم مرودشت نسبت به ارقام مهدوی و نیک نژاد دارای میانگین عملکرد بیشتری می باشد. تاریخ کاشت سی مهر ماه نسبت به سه تاریخ کاشت دیگر بهتر بود . همچنین رقم مرودشت در تاریخ کاشت سی مهر ماه با میانگین تولید ۷/۲۳۰ تن در هکتار، بهترین تیمار و رقم نیک نژاد در تاریخ کاشت سی آبان ماه با میانگین تولید ۳/۹۹۱ تن در هکتار، کم ترین عملکرد را دارا بودند.