سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید ایران نژاد – دانشیار،دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده علوم کشاورزی پردیس ابوریحان
پونه پیری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده علوم کشاورزی پردیس ابوریحان
زینب جوانمردی – کارشناسی ارشد و دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده علوم کشاورزی پردیس ابوریحان
معصومه تاجیک – کارشناس و دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده علوم کشاورزی پردیس ابوریحان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد علوفه دو رقم سورگوم اسپیدفید و ارزن نوتروفید ،آزمایشی در مزرعه کشاورزی در شهرستان کاشان انجام شد .آزمایش به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. پنج تاریخ کاشت شامل : بیست و دوم خرداد ، یکم، یازدهم، بیست و یکم و سی و یکم تیر به عنوان فاکتور اصلی و ارقام به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. اندازه گیری صفات مورد نظر شامل تعداد پنجه ،ارتفاع بوته، قطر ساقه، طول، عرض و تعداد برگ به طور تصادفی از بوته ها انجام گردید و بلافاصله پس از برداشت ،علوفه تر توزین گردید.اثر تاریخ کاشت بر طول و قطر ساقه و تعداد برگ معنی دار بود. همچنین اثر ارقام بر طول ساقه، تعداد پنجه و طول و عرض برگ معنی دار بود. تفاوت بین عملکرد ارقام در پنج تاریخ کاشت از نظر آماری معنی دار بود.کمترین عملکرد علوفه د ر تاریخ سی و یکم تیر حاصل گردید.اختلاف بین عملکرد علوفه و اثر متقابل رقم و تایخ کشت معنی دار نبود.بیشترین عملکرد به رقم ارزن نوتروفید و کمترین عملکرد به رقم سورگوم اسپیدفید تعلق داشت.بیشترین عمل کرد علوفه در تاریخ کاشت بیست و دوم خرداد تا یازدهم تیر به ر قم ارزن نوتروفید و تاریخ کاشت بیست و دوم خرداد به سورگوم اسپیدفید و کمترین عملکرد علوفه در تاریخ کاشت سی و یکم تیر به رقم نوتروفید و سی و یکم و بیست و یکم تیر به رقم اسپیدفید اختصاص داشت. مناسب ترین تاریخ کاشت برای دو رقم مذ کور جهت تولید علوفه بیست و دوم خ رداد برای اسپیدفید و بیست و دوم خرداد تا یازدهم تیر برای نوتروفید می باشد.