سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
احمدرضا نوریزدان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه خرم آباد
علی خورگامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه نخود، آزمایشی در شرایط دیم خرم آباد بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با سه عامل تاریخ کاشت در سه سطح در سال ۹۰-۸۹ به اجرا شد.و تعداد غلاف در بوته، وزن صد دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی تحت تاثیر قرار گرفت.بیشترین غلاف دربوته در تاریخ آذر و کمترین دربهمن بدست آمد.در آذر بیشترین بودن دوره زایشی و شرایط محیطی مناسب که باعث سبب باروری تعداد گل بیشتر که منجر به تشکیل تعداد غلاف بیشتر در هر بوته می شود و در بهمن تاخیر در کاشت سبب کاهش تعداد و غلاف دربوته می شود.از لحاظ وزن صد دانه توده محلی گریت بعلت زودرسی نسبی سبب گلدهی و دانه بندی در وضعیت حرارتی مناسب تری قرار داشت ارقامی دانه های کمتری هستند وزن صد دانه بیشتری دارند.بیشترین عملکرد دانه در دی ماه به علت استقرار مناسب گیاه و استفاده مناسب از بارندگی و فرار از تنش های خشکی و گرمایی رایج در اواخر فصل بهار عملکرد بیشتری بدست می آید.همچنین کشت پاییزه به علت افزایش دوره رویشی و تشکیل اندام های زایشی در شرایط مناسب محیطی قرار دارد و همین امر نیز باعث افزایش عملکرد آن میگردد. ولی از دلایل مهم پایین بودن عملکرد در بهمن پایین بودن درجه حرارت در موقع گرده افشانی و تلقیح و همچنین دوره پرشدن دانه ها میتواند باشد.و در بهمن ب علت بیشتر بودن شاخه فرعی وشاخص برداشت کمتر بعلت استفاده مناسب از شرایط محیطی عملکرد بیولوژیکی افزایش داشت .