سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشاد ناصرقدیمی – جاده قدیم خوی ماکو، موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عمل کرد و اجزای عملکرد ارقام کلزای زمستانه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوی آزمایشی در قالب طرح کرت های خردشده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال های زراعی ۸۳-۱۳۸۲ و ۸۴-۱۳۸۳ اجراء گردید. ارقام Regent.Cobra ،SLM 046 ،Okapi ،Licord در کرت های اصلی و سه تاریخ کاشت: ٢٥ شه ریور، ٤ مهر و ١٤ مهر ماه در کرت های فرعی قرار گرفتند . در سال دوم آزمایش رقم Opera به لیست ارقام افزوده شد . نتایج آزمایشات نشان داد که بین دو سال آزمایشات از نظر صفات عملکرد روغن، وزن هزار دانه، تعداد غلاف در شاخه اصلی ، تعداد شاخه در بوته و ارتفاع بوته اختلا ف معنی داری در سطح احتمال ١% وجود داشت. بین ارقام و بین تاریخ های کاشت از نظر صفات عملکرد دانه و عملکرد روغن اختلاف معنی داری دیده نشد . مقایسه میانگین های صفات از نظر اثر سال نشان داد که بیشترین عملکرد دانه و روغن در سال دوم آزمایش (۸۴-۱۳۸۳ ) به ترتیب با ۴۴۲۷ و ١٩٩٣ کیلوگرم در هکتار بدست آمد . مقایسه میانگین ها از نظر اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت نشان داد که رقم Okapi در تاریخ کاشت ۲۵ شهریور ماه بیشترین عملکرد دانه و روغن را به ترتیب با عملکردهای ٤٨٠٥ و ٢٠٨٧ کیلوگرم در هکتار به خود اختصاص داد.