سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه شریعتی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهری صفاری – استادیار بخش زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
محدثه شمس الدین سعید – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان,
علی اکبر مقصودی مود – استادیار بخش زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه لاین و دو رقم گندم در شرایط آب و هوایی کرمان آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۳-۱۳۸۴ به صورت آزمایش فاکتو ریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت . تیمار های آزمایش، شامل سه تاریخ کاشت ( ٥ آبان ، ٢٠ آبان و ٥ آذر ) و سه لاین شماره ۴، ۶ و ۹ و دو رقم روشن و پیشتاز بود . نتایج نشان داد که تاریخ کاشت و اختلاف ارقام از نظر عملکرد دانه بسیار معنی دار است. تاریخ کاشت ۵ آذر با میانگین تولید ۴۹۷/۸۷ گرم در متر مربع بیشترین عملکرد دانه را تولید می کند و همچنین لاین های شماره ٤ و ٩ با میانگین به ترتیب ۴۹۸/۷۹ و ۴۷۲ گرم بر متر مربع نسبت به سه رقم دیگر پر محصول تر بودند. ارقام مورد بررسی اثر متقابل معنی داری با با تاریخ کاشت برای صفت عملکرد دانه نشان دادند . بطوریکه بیشترین عملکرد دانه با میانگین ۶۴۵/۸ گرم بر متر مربع مربوط به لاین شماره ٤ در تاریخ کاشت ٥ آذر و کمترین عملکرد دانه با میانگین ٢١٥ و ٢٤٨ گرم در متر مربع مربوط به رقم روشن در تاریخ کاشت ٥ آبان و ٢٠ آبان بود . بررسی اجزا عملکرد دانه نشان داد که تعداد سنبله ، تعداد دانه در سنبلچه، تعداد دانه در سنبله در ناریخ کاشت ٥ آذر حداکثر بود . اما وزن هزار دانه در تاریخ کاشت ٥ آبان حداکثر مقدار را نشان داد.