سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شریف ملاشاهی جوان – سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان
حمزه علی احمدی – سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

چکیده:

روغن نقش و یژه ای در فرآیندهای حیاتی انسان دارد. گیاه گلرنگ به علت دارا بودن استعداد و یژه در استخراج روغن از اهمیت خاصی برخوردار است و کشور ایران قابلیت کشت این گیاه داراست . یکی از مهم ترین عواملی که همواره عملکرد گیاهان را دستخوش تحول قرار می دهد، عوامل محیطی است که بشر تا حدود زیادی می تواند از تحولات سوء آن بر عملکرد گیاهان زراعی بکاهد و در این راستا یکی از راههای کنترل عوامل محیطی تعیین تاریخ کشت مناسب در هر منطقه می باشد. این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک زابل در سال زراعی ۸۱-۸۰ در آزمایش کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار جراء گردید. فا کتور اصلی شامل تاریخ کاشت های (۸۰/۸/۱- ۸۰/۸/۱۵ – ۸۰/۸/۳۰ – ۸۰/۹/۱۵) و فاکتور فرعی شامل چهار رقم گلرنگ (زرقان ۲۷۹، CH353 ،kjv2 ، ۵۱_۵۱، L. R.V,) بود. هرکرت فرعی از ٥ خط به طول ٥ متر و فاصله خطوط ٣٠ سانتی متر کشت گردید . فاصله کرت های فرعی ٥٠ سانتی متر بود. مراقبت های زراعی آبیاری ، وجین، مبارزه با آفات ، بیماری ها و علف های هرز به موقع انجام گرفت . داده های یادداشت برداری شده با استفاده از نرم افزار رایانه ای MSTATC مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تاریخ های کاشت اختلاف معنی داری در سطح احتمال ١% از نظر عمل کرد دانه وجود دارد . تاریخ کاشت اول آبان با عملکرد ٢٢١٥ کیلوگرم در هکتار بهترین تاریخ کشت در منطقه است. علاوه بر آن نتایج آماری نشانگر این بود که بین تاریخ کاشت و درصد روغن تاثیر معنی دار وجود د اشت. به طور کلی رقم KJV2 با عملکرد ٢٤٩٨ کیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت نیمه دوم آبان برای کشت در منطقه سیستان توصیه می گردد.