سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرناز عطاری – دانش آموخته کارشناسی ارشد
ولی ا… یوسف آبادی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند کرج
داوود حبیبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرزاد پاکنژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

در یک آزمایش مزرعه ای اثر سه تاریخ کاشت در سه سطح ( ۱۴ اردیبهشت، ۱۴ خرداد و ۱۴ تیر) و فاکتور آبیاری در سه سطح بر اساس تبخیر از تشتک تبخیر( ۸۰، ۱۲۰ و ۱۶۰ میلیمتر ) بر کارایی مصرف نور، صفات کمی و کیفی چغندرقند در کمال آباد کرج مطالعه گردید. نتایج نشان داد اثر تاریخ کاشت بر کارایی مصرف نور ، عملکرد ریشه و عملکرد قند خالص و آلکالیته در سطح یک درصد و بر پتاسیم در سطح پنج درصد معنی دار بود. تنش آبی بر کاراییمصرف نور ، عملکرد ریشه ، عملکرد قند خالص ، عیارقند و سدیم در سطح یک درصد و از لحاظ صفت آلکالیته در سطح پنج درصد تأثیر معنی دار داشت . مقایسه میانگین ها نشان داد که بالاترین کارایی مصرف نور و عملکرد ریشه و عملکرد قند خالص و عیارقند در تاریخ کاشت اول ( ۱۴ خرداد ) و بالاترین میزان پتاسیم در تاریخ کاشت سوم که با تأخیر صورت گرفت ، مشاهده شد. همچنین مشخص گردید بکارگیری تیمار آبیاری ۱۶۰ میلیمتر تبخیر باعث کاهش عملکرد ک می و کیفی چغندرقند می شود. بطور کلی تنش آبی باعث کاهش عملکرد ریشه ، عملکرد قند خالص ، کارایی جذب نور و آلکالیته شد . البته تأثیر تنش خشکی بر عیارقند به صورت افزایش میزان آن در آبیاری ۱۲۰ میلی متر و سپس کاهش آن در تنش ۱۶۰ میلی متر بدلیل افزایش ناخالصی ها در شرایط تنش بود.