سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن خانزاده – محققین غلات مرکز تحقیقات کشاورزی و منبع طبیعی مغان
کمال شهبازی – محققین غلات مرکز تحقیقات کشاورزی و منبع طبیعی مغان
غلامرضا امین زاده – محققین غلات مرکز تحقیقات کشاورزی و منبع طبیعی مغان
معرفت قاسمی – محققین غلات مرکز تحقیقات کشاورزی و منبع طبیعی مغان

چکیده:

این بررسی به منظور ارزیابی ژنوتیپ های پیشرفته گندم نسبت به تاریخهای کاشت ( ۱۵ آبان ، ۳۰ آبان ، ۱۵ آذر و ۳۰ آذر ) و تراکم ( ۳۰۰ ، ۳۵۰، ۴۰۰ و ۴۵۰ دانه در متر مربع) اجرا گردید. در این بررسی تعداد ۲ لاین (N-80-6 و N-80-7) در دست معرفی گندم نان در قالب طرح اسپلیت – اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار، چهار تاریخ کاشت و چهار تراکم بذر مورد بررسی قرار گرفت. در طول دوره رشد یادداشت برداری از صفات زراعی شامل درصد سبز ، تاریخ ظهور سنبله، میزان خسارت زنگ زرد و قهوه ای ، درصد ورس، ارتفاع بوته و سایر صفات فیزیولوژیکی انجام شد. نتایج نشان داد که بین تاریخ های مختلف کاشت تفاوت معنی داری در سطح احتمال ۵ درصد وجود دارد به طوری که عملکرد ارقام با تاخیر در کشت کاهش یافت ارقام در تاریخها و تراکم های مختلف بذر تفاوت معنی داری از نظر عملکرد دانه در سطح احتمال ۵ درصد داشتند به نحوی که لاین N-80-6 در صورت تاخیر در کشت و در تراکم بالا کاهش عملکرد نشان داد ، همچنین لاین N-80-7 نیز در صورت تاخیر در کشت و در تراکم بالا، از کاهش عملکرد برخوردار شد . و این کاهش عملکرد ناشی از بالا بودن تراکم بوته و در پی آن از ریز و لاغر بودن دانه حادث شد. با توجه به نتایج حاصل از سال اول تحقیق، لاین N-80-7 در تاریخ کاشت اول و در تراکم ۳۰۰ دانه در متر مربع بالاترین عملکرد ( ۷۱۷۶ کیلوگرم در هکتار ) را به خود اختصاص داد و در همان شرایط لاین N-80-6 دارای عملکردی برابر با ۶۳۰۹ کیلوگرم در هکتار بود.