سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نصیبه میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و استادیاران دانشگاه محقق اردبیلی
بهروز بهرام نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و استادیاران دانشگاه محقق اردبیلی
احمد توبه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و استادیاران دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالقیوم قلی پوری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و استادیاران دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

یک آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و در ۴ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۶ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل (آلاروق) به اجرا درآمد تا تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته برعملکرد و اجزای عملکرد نخود رقم ILC482 در ۳ تاریخ کاشت مختلف به ترتیب ( ۳۰ فروردین، ۷ اردیبهشت و ۱۴ اردیبهشت) و ۳ تراکم کاشت ( ۲۵ ، ۳۵، ۴۵) بوته در متر مربع تعیین گردد . در پایان دوره آزمایش صفات تعد اد دانه در بوته ، وزن خشک دانه در بوته ، تعداد کل غلافها ، تعداد غلافهایی با ۲ دانه ، تعداد غلافهای پوک ، تعداد ساقه های فرعی (ثانویه) و تعداد ساقه های اصلی گیاهان در هر کرت آزمایشی ثبت گردید . نتایج نشان داد که صفات وزن خشک دانه در بوته ، تعداد غلافهایی با دو دا نه، تعداد ساقه های فرعی وتعداد ساقه های اصلی تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفته و با تاخیر در کاشت کاهش یافتند . بیشترین عملکرد دانه (۱۶/۴ گرم در بوته ) در تاریخ کاشت اول ( ۳۰ فروردین ) به دست آمد . اثر متقابل تاریخ کاشت با تراکم از نظر کلیه صفات معنی دار نبود. به عبارت دیگر بین تراکم های مختلف صفات مذکور در سه تاریخ کاشت ثابت بودند. با توجه به نتایج این بررسی نیمه دوم فروردین تاریخ کاشت مناسب برای نخود در منطقه می باشد.