سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن ارژنگی – کارشناس ارشد زراعت، سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
غلامرضا زمانی – عضوهیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمد جواد ثقه الاسلامی – عضوهیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
علی آذری نصرآباد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم برعملکرد ذرت علوفه ای ، آزمایشی در سال ۱۳۸۴ در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی بیرجند واقع در کیلومتر ۲۰ محور بیرجند ، کرمان اجراء گر دید. این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمار های مورد مطالعه شامل چهار تاریخ کاشت ( ۱۰ اردیبهشت ، ۳۰ اردیبهشت ، ۱۹ خرداد و ۹ تیرماه) بعنوان کرت های اصلی و چهار سطح تراکم شامل ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰ و ۱۶۰ هزار بوته در هکتار بعنوان کرت های فرعی بودند. رقم مورد استفاده در این آزمایش سینگل کراس ۷۰۴ بود. در این آزمایش مراحل فنولوژیکی مانند سبز شدن ، ظهور تاج گل ، ظهور کاکل ، ظهور بلال ، گرده افشانی، شیری شدن و برداشت ثبت و صفاتی از قبیل ارتفاع بوته ، تعداد برگ در ساقه اصلی، سطح برگ ، نسبت سطح برگ ، عملکرد خشک علوفه و عملکرد دانه اندازه گیری شدند . نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر تمامی مراحل فنولوژیکی و ارتفاع بوته بجز سطح برگ و نسبت سطح برگ معنی دار بود، بطوری که تاخیر در کاشت باعث کاهش طول دوره در مراحل فوق و افزایش ار تفاع بوته گردید . اثر تراکم بر ظهور تاج گل ، ظهور کاکل، ظهور بلال، گرده افشانی، شیری شدن و برداشت معنی دار بود. افزایش تراکم از ۱۰۰ به ۱۶۰ هزار بوته در هکتار باعث افزایش بیوماس به میزان ۴۵ درصد در واحد سطح شد، اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم بر صفاتی مانند ظهور تاج گل، ظهور کاکل، گرده افشانی، ظهور بلال و شیری شدن دانه معنی دار بود . از نتایج حاصل نشان داد جهت رسیدن به حداکثر عملکرد ماده خشک ذرت علوفه ای می توان از تاریخ کاشت ۹ تیر و تراکم ۱۶۰ هزار بوته در هکتار استفاده نمود