سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد مهدی رحیمی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج ودانشجوی دکتری زراعت واحد علوم و تحقیقات
قربان نورمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
امیر آیینه بند – دانشگاه شهید چمران اهواز
عیسی افشار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

هدف این تحقیق مطالعه تاثیر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات رشدی این گیاه، در قالب آزمایش کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) با ۲۰ تیمار و ۴ تکرار در مزرعه آزمایشی دانشگاه آزاد یاسوج به اجرا درآمد . در کرت های اصلی تار یخهای کاشت شامل : ۱۲/۲۰، ۱۲/۳۰، ۱/۱۰، ۰/۲۰، ۲/۱ و در کرت های فرعی مقادیر چهار سطح کود نیتروژن خالص که به ترتیب عبارت بودند از : شاهد (بدون کود )، ۵۰ کیلوگرم در هکتار، ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار و ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار، که ۵۰ درصد هنگام کاشت و ۵۰ درصد به صورت سرک مصرف شد. طبق نتایج حاصل از این تحقیق افزایش نیتروژن تا سطح ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار بر ارتفاع گیاه، تعداد شاخه، تعداد میوه و عملکرد دانه افزایشی معنی داری داشت. تاریخ کاشت اول و دوم نیز سبب افزایش ارتفاع گیاه، تعداد شاخه، تعداد میوه و عملکرد دانه شد..در نهایت از نظر عملکرد و اجزا عملکرد بهترین تیمار، تاریخ کشت اول و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار گزارش گردید.