سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدعباسعلی اندرخور – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
آزیتا کارگشا – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده:

به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت و تراکم بوته رقم سویای تلار در مازندران در کشت بهاره آزمایشی بصورت طرح اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در بهار به مدت دو سال زراعی به اجرا درآمد تاریخ های مختلف کاشت در چهار سطح در کرت های اصلی شامل : A1:پنجم اردیبهشت A2:پانزدهم اردیبهشت A3:بیست و پنجم اردیبهشت A4:پنجم خرداد و فواصل بین خطوط کاشت در سه سطح شامل ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ سانتی متر (B3, B2, B1) در کرت های فرعی قرار گرفتند .فاصله بوته روی ردیف های کاشت ۵ سانتی متر در نظرگرفته شد.درسال اول اجراء آزمایش اثر تاریخ های کاشت معنی داری نبود ولی اثر فواصل خطوط کاشت معنی دار بود. به طوریکه فاصله ۳۰ سانتی متری با میانگین عملکرد ۳۸۸۹/۴۴ کیلوگرم در هکتار بدست آمد .در سال دوم نیز فاصله ۳۰ سانتی متر با عملکرد ۴۴۲۸ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را تولید کرد.در تجزیه مر کب دوساله داده ها اثر تاریخ های کاشت برای رقم تلار معنی دار نشد . ولی اثرفواصل خطوط کاشت و اثرات متقابل سال × فواصل خطوط و سال × تاریخ کاشت × فواصل خطوط معنی دار شد.به طوریکه با فاصله خطوط ۳۰ سانتی متری با عملکرد ۴۱۵۹ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را نشان داد .در مواردی میانگین صفات بدست آمده بخصوص تاریخ های آخر کاشت با تئوریات تناسب نداشته که به شرایط آب و هوایی و نزولات آسمانی بویژه به زمان رسیدن و برداشت بوته های برداشتی ارتباط دارد . لازم به ذکر است مقدار مورد نیازبذر جهت کاشت دو رقم سویای تلار و ساری با فاصله خطوط ۳۰ سانتی متر و فواصل بوته روی ردیف ۵ سانتی متر به مقدار ۱۰۰ کیلوگرم بذر جهت دستیابی به عملکرد مطلوب در بهار توصیه می گردد.