سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی میرزابابایی – کارشناس ارشد خاک و پی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
شهاب الدین یثربی – دانشیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات پلیمرها بر خصوصیات تورمی رس های متورم شونده می باشد. خاکهای مورد استفاده در این تحقیق سه نوع رس متورم شونده با نشانه خمیری کم، متوسط و زیاد میباشد. جهت بررسی تاثیر این پلیمرها بر فشار تورم خاک های مربوطه ابتدا یک سری آزمایش های فشار تورم در وضعیت بهینه منحنی تراکم استاندارد انجام شد. سپس با افزودن سه نسبت مختلف نسبت به وزن خشک خاک از هر پلیمر در وضعیت بهینه منحنی تراکم استاندارد، فشار تورم خاک اندازه گیری گردید. نتایج بیانگر آن است که تعیین نسبت اختلاط و میزان کارآیی این پلیمرها تابع نوع پلیمر، روش عمل آوری و نشانه خمیری خاک می باشد.