سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آرش خردمند – آموزشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
مجید طاعتی – آموزشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
همایون بابایی – آموزشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده:

اگرچه گرلین به عنوان یک تنظیم کننده رفتارهای تغذیه ای و متابولیسم انرژی در سیستم اعصاب مرکزی عمل می کند، اما مطالعات اخیر بر تأثیر این هورمون تازه کشف شده شده بر دستگاه تناسلی تأکید دارند . در مطالعه حاضر اثر تزریق طولانی مدت هورمون گرلین بر حرکات، غلظت و پایداری غشاء پلاسمایی اسپرم بررسی شد . به همین منظور، موشهای رت نر ۴۵ روزه از نژاد Wistar به دو گروه کنترل و درمان تقسیم شدند . در گروه درمان یک نانومول از هورمون گرلین در حجم تزریقی ۰/۱ میلی لیتر و در گروه کنترل همان حجم سالین نرمال به شکل زیر جلدی بمدت ۱۰ روز پشت سر هم تزریق گردیدند . همزمان با کشتن موشها، اسپرم آنها در روزهای ۱۵ ، ۲۵ و ۵۰ پس از آغاز تزریق جمع آوری شدند . حرکت کلی و پیشرونده اسپرمها در روزهای ۱۵ و ۲۵ در گروه درمان کمی بیشتر از گروه کنترل بود، اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود . تست ) HOS برای ارزیابی سلامت غشاء پلاسمایی اسپرم ) در گروه درمان در روزهای ۱۵ و ۲۵ بطور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود که این امر می تواند بدلیل خاصیت آنتی اکسیدانی گرلین باشد . همچنین ارتباط معنی داری بین حرکات پیشرونده اسپرم ) r=0/79) و نیز حرکات کلی اسپرم ) r=0/52) با تستHOS . وجود داشت . اما هیچ تفاوت معنی داری در غلظت اسپرم بین دو گروه در تمام روزهای مطالعه مشاهده نشدبعنوان نتیجه گیری می توان بیان کرد که تجویز کم اما طولانی مدت گرلین ( شبیه به مقداری که متعاقب کمبود انرژی ( مثل گرسنگی ایجاد می شود ) بدلیل خاصیت آنتی اکسیدانی آن باعث افزایش پایداری غشاء membrane integrityدر اسپرمهای رت می شود . اما بر حرکات و غلظت اسپرم اثر معنی داری ندارد