سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
حسین تقی زاده رنجبری – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی
محمدرضا زارع مهرجردی – دانشیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
امروزه تلاشها برای کاهش فقر محققان را به سوی یافتن عوامل تاثیرگذار بر این متغیر اقتصادی، اجتماعی هدایت کرده است. کاهش ضریب جینی که به عنوان متداول ترین روش اندازه گیری وضعیت توزیع درآمد در جوامع مختلف استفاده می شود.به عنوان یکی از پارامترهای اساسی در بهبود اوضاع رفاه و کاهش فقر در کشور مطرح می باشد. ضریب جینی G عددی بین صفر و یک است و در صورتی که G مقدار صفر اختیار کند توزیع کاملا برابر و اگر G مقدار ۱ را اختیار کند توزیع کاملا نابرابر است. پس از اندازه گیری ضریب جینی شهر کرمان، تاثیر تخریب محیط زیست، افزایش جمعیت و افزایش تولید محصولات زراعی در این شهرستان طی دوره ۸۹ – ۱۳۶۶ بر فقر، با استفاده از مدل ARDL مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، افزایش تخریب محیط زیست، افزایش جمعیت و افزایش تولید محصولات زراعی تاثیر منفی و معنی دار بر ضریب جینی داشته است.