سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهناز بهنام – اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم و صنایع غذایی-
مهدی کدیور –
محمد فضیلتی –

چکیده:

تأثیر تخلیه محتویات شکمی بر خصوص یات شیمیایی دو ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss ) و آمورCtenopharyngodon idella) ) در طی یک دوره ۲۴ ساعته نگهداری بر روی یخ و یک دوره ۵ ماهه انجماد بررسی شد. میزان پروت ئین، رطوبت وبه خصوص چربی در هر دوماهی متفاوت بود اما میزان خاکسترتفاوت معناداری نداشت. تخلیه محتویات شکمی بر بسیاری از صفات هر دو ماهی تأثیر معنی داری را در طی ۲۴ ساعت اولیه نگهداری بر روی یخ و همچنین در دوران انجماد ندارد اما ، اثر خود را به مرور زمان بر روی TVB-N نشان دادهاست. اندیس TBA در طی این زمان یک روند صعودی را از خود نشان د اد. TVB-N در ۲۴ ساعت اولیه نگهداری بر روی یخ روند افزایشی و در طی دوران ا نجماد تقریبًا روند ثابتی را از خود نشان داده است . pH در ۲۴ ساعت اولیه تغییرات چندانی نداشت اما ، در دوران انجماد تغییرات نامنظمیداشته است . دو ماهی در بسیاری از صفات ( TBA و pH و TVB-N ) مشابه بودند. در نهایت در پایان دوره نگهداری ۵ ماهه ماهی، با توجه به شرایط نگهداری در این تحقیق، هر دو ماهی برای مصرف مناسب تشخیص داده شدند.