سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سعیده قادری – دانشجویان سابق کارشناسی ارشد،دانشکده کشاورزی،دانشگاه شیراز،شیراز،ایران
نگار دانش نیا – دانشجویان سابق کارشناسی ارشد،دانشکده کشاورزی،دانشگاه شیراز،شیراز،ایران
مریم آل عصفور – استادیار بخش گیاه پزشکی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه شیراز

چکیده:
کنه تارتن دولکه ای، Tetranychus urticae Koch ، از مهمترین آفات گلخانه و محصولات کشاورزی می باشد. یکی از راه های کنترل این آفت، استفاده از کنه کش ها است. در این پژوهش، اثرات تخم کشی کنه کش های پروپارژیت و فن پیروکسیمیت روی تخم کنه تارتن دولکه ای در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. بر اساس نتایج به دست آمده، سم پروپارژیت (با ۳۸% تفریخ تخم) در مقایسه با سم فن پیروکسیمیت و تیمار شاهد (به ترتیب با ۵۸/۸% و ۸۷/۲% تفریخ تخم) اثر تخم کشی بهتر دارد. با وجود اینکه در کشاورزی پایدار، استفاده از آفت کش های شیمیایی محدود شده است ولی چنانچه فشار آسیب آفت زیاد باشد، استفاده از سموم آفت کش اجتناب ناپذیر است.