سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا شاهی فر – کارشناس ارشد مهندسی دریا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد – گروه مهندسی ع
حسن قاسمی – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعت

چکیده:

وقتیکه جس می در حالت کاملا غوطه ور حرکت می کند نیرویی در مقابل حرکت بر جسم وارد می شود که به آن مقاومت ویسکوز می گویند و این نیروی مقاومت به دو مولفه مقاومت اصطکاکی و
مقاومت فرم (وی سکوز فشا ری) تق سیم م ی شو د. اگر جسم در نز دیک ی سطح باشد نی روی دیگ ری بنام نیروی مقاومت موج سازی نیز بر جسم وارد می شود. هنگامی که دو جسم متفاوت (مانند بدنه و بالک ه ای کنتر لی ) در کنار هم قرار گیرند مقدار نی روی درگ نه ایی از جمع جب ری نی روی درگ بدنه و بالک ن تیجه نم ی شود بلکه م ی ب ای ست اثرات نی روی درگ تداخ لی را نی ز به آنها اضافه نم اییم , در این تحقیق اثرات نیروی درگ تداخلی( INTERFERENCE DRAG)شناور زیرسطحی کاملاغوطه ور در سرعت بالا ارائه شده اس ت . در ای ن پروژه مدل هایی از بدنه , بالک های کنترل ی, و بدنه به همراه بالک ها به صورت سه بع دی ساخته و نیروه ای درگ را در سرعته ای مختلف با استفاده از معادلات نا ویر استوکس و معادلات ش بیه سا زی ج ری ان آشفتهk -e حل نموده و نت ایج را بر ای سه مدل بالک، وسیله زیر سطحی UUV و بدنه مرکب بررسی نموده و اثر انها را بر روی هم تحلیل نموده ایم.