سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدحسین قرینه – استادیار و عضو هئیت زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

به منظـور ارزیـابی تـأثیر بیـو لـوژیکی و تـداخل گیـاه زراعـی و علـف هـرز در کـشت مخلـوط کلـز ا – بـاقلا در مقایـسه بـا کــشت خــالص آزمایــشی بــه صــورت طــرح آمــاری بلــوک هــای کامــل تــصادفی در ســه تکــرار در مزرعــه تحقیقــاتی دانــشگاه کــشاورزی و منــابع طبیعــی رامــین اجــرا گردیــد . در ایــن آزمــایش ترکیــبهــای مختلــف دو گیــاه کلــز ا » رقــم هــایولا « و بــاقلا » رقــم محلــی « بــه ترتیــب در دو تــراکم ۲۰ و ۴۰ بوتــه و چهــار ســطح صــفر، ۲۰ ، ۴۰ و ۶۰ بوتــه در مترمربــع بــر اســاس روش افزایــشی در سیــستم کاشــت مخلــوط بــه عنــوان تیمــار آزمایــشی کاشــته شــدند . وزن خــشک علــفهــای هــرز تحــت تــأثیر سیــستم کاشــت و همچنــین تــراکمهــای مختلــف گیاهــان زراعــی در کاشــت مخلــوط قــرار گرفــت و تفــاوت معنــیداری در ســطح یــک درصــد نــشان داد . بــه طــوری کــه کــمتــرین وزن خــشک علــف هــرز در ترکیــب مختلــف کلــزا – بــاقلا بــا تــراکم ۶۰-۲۰ و ۶۰-۴۰ بوتــه در مترمربــع بــه ترتیــب ۵/۶۴ و ۷/۸۱ و بــیشتــرین وزن خــشک علــف هــرز در کــشت خــالص هــر دو تــراکم ۲۰ و ۴۰ بوتــه کلــزا بــه میــزان ۴۷ و ۶۴/۴۵ گــرم در مترمربــع بــوده اســت . همچنــین نتــایج نــشان داد کــه بــا افــزایش تــراکم بــ اقلا در ترکیــب مخلــوط وزن خــشک علــف هــای هــرز رونــد کاهــشی داشــته اســت . تنــوع و ترکیــب گونــه ای علــفهــای هــرز در کــشت مخلــوط نــسبت بــه کــشت خــالص کلــزا و بــاقلا تفــاوتهــایی داشــته و کــاهش نــشان مــی دهــد . بــه طــوری کــه تنــوع علــف هــای هــرز در کــشت مخلــوط مــورد
آزمــایش، شــامل دو گونــه پنیــرک و بتــا نــسبت بــه کــشت خــالص شــامل خــردل وحــشی، بتــا، رمکــس و پنیــرک کــمتــر شــده اســت . بنــابراین بــا توجــه بــه نتــایج مــیتــوان توصــیه نمــود کــه بــا اســتفاده از روشهــای مختلــف زراعــی و تلفیقــی، علفهای هرز به طور مؤثری کنترل میگردند