سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین باقری پور – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان- گروه مهندسی عمران
سیدمرتضی مرندی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان گروه مهندسی عمران
محمود خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان گروه مهندسی عمران

چکیده:

مطالعات گسترده روی پاسخ دینامیکی سدها نشان می دهد که این پاسخ اساسا از عوامل زیر تاثیر می پذیرد الف: اندرکنش بین سد و اب ذخیره شده ب: اندرکنش بین سد،فونداسیون و انباشت رسوبات. در این مقاله از یک مدل عددی پیشرفته برای تحلیل لرزه ای سدها استفاده شده است که در محاسبه پاسخ نه تنها عوامل فوق را دخالت می دهد بلکه تاثیر پخش امواج در پی سد که یک محیط نامحدود با مصالح و هندسه نا منظم است را نیز در نظر می گیرد. تاثیر خواص هندسی و مکانیکی رسوبات انباشه شده در بالادست سد، با این فرض که رسوبات بصورت یک جامد ویسکوالاستیک عمل می کنند مورد توجه قرار می گیرد. بمنظور مطالعه چگونگی تاثیر مشخصات رسوب بر پاسخ دینامیکی یک سد نمونه مطالعات پارامتری در ارتباط با ضخامت نرمی و میرائی رسوبات در ته مخزن انجام و مشاهده شده است. انباشتگی رسوبات در سیستم پی-آب-سد-رسوب منجر به پاسخ بزرگتر سد در برابر گذر امواج P شده ولی تاثیر اندکی در حالت برخوردار امواج SV مدول الاستیسیته بزرگتر رسوب، پاسخ شدیدتر سد و در حالت تابش قائم موج Pپاسخهای کوچکتر سد را بدنبال دارد. با افزایش میرایی مصالح رسوب، پاسخ در حالت گذر امواج P قائم کاهش می یابد ولی برای امواج SV تاثیر میرایی روی پاسخ سد قابل صرفنظر کردن است.