سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان ایمانیان – کارشناس ارشد هستة ساخت و تولید دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید منتظرالقائم – کارشناس، گروه مکانیک ساخت و تولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نوید گیویان پور – کارشناس، گروه مکانیک ساخت و تولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

این مقاله اثر میدان مغناطیسی ثابت بر روی ابزار از جنس فولاد تند بـر هنگـام ماشـینکاری فـولاد کربنـی (Ck45) را مـورد بررسی قرار می دهد تغییرات ارتفاع لبه انباشته , نیروهای برشی و راندمان ماشینکاری در سرعتهای برشی و پیشروی مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند و با توجه به فرمولهای تئوری و نتایج اندازه گیری نیروهای ماشینکاری توسـط دینـامومتر افـزایش رانـدمان
ماشینکاری مشاهده گرد ید همچنین با محاسبه نسبت تراش در دو حالت ماشینکاری بدون میـدان مغناطیـسی و ماشـینکاری در حضور میدان مغناطیسی افزایش راندمان مجدد تایید گردید . ارتفاع لبه انباشته نیز کـه ب رعمـر ابـزار مـوثر اسـت در هـر دو روش اندازه گیری می شود در نهایت این نتیجه حاصل گرد ید که ماشینکاری در حـضور میـدان مغناطیـسی موجـب کـاهش نیروهـای ماشینکاری، افزایش راندمان و افزایش عمر ابزار می گردد