سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی افتخاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مرتضی سام دلیری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
حسین یزدپور – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران واحد مازندران

چکیده:

به منظور بررسی تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کلزا آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۴ در شهرستان ساری انجام شد . طرح به صورت آزمایش کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار به اجرا درآمد. به طوری که عامل اصلی شامل ۳ رقم هایولا ۳۰۸ و هایولا ۴۰۱ و ساری گل و عامل فرعی در چهار سطح تراکم شامل ۶۰، ۸۰ ، ۱۰۰ و ۱۲۰ بوته در مترمربع در نظر گرفته شدند . صفات مورد ارزیابی شامل ارتفاع بوته ، تعداد خورجین در بوته ، تعداد خوشه ها، تعداد دانه در خورجین ، وزن هزار دانه ، عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیکی ، عملکرد روغن و درصد و روغن بودند. اثر تراکم بر تعداد خورجین در بوته، ارتفاع بوته و تعداد شاخه ها معنی دار بود. بین ارقام نیز از نظر تعداد دانه در خورجین، تعداد خورجین در بوته، عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیکی ، تعداد شاخه ها ، وزن هزار دانه ، عملکرد روغن و درصد روغن تفاوت معنی داری وجود داشت . اثر متقابل رقم × تراکم نیز در مورد صفات تعداد خورجین در بوته و عملکرد دانه و عملکرد روغن معنی دار بود . بیشترین تعداد شاخه ها و تعداد خورجین در بوته در تراکم ۸۰ بوته در مترمربع و بالاترین تعداد شاخه ها، تعداد خورجین در بوته، عملکرد دانه و روغن در رقم هایولا ۳۰۸ به دست آمد اما بیشترین درصد روغن در رقم هایولا ۴۰۱ با (۴۳/۴) درصد به دست آمد. بیشترین عملکرد دانه (۳۵۷۲/۴ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد روغن (۱۱۴۷/۴ کیلوگرم در هکتار) مربوط به رقم هایولا ۳۰۸ در تراکم ۸۰ بوته در مترمربع به دست آمد که به علت بالا بودن تعداد خورجین در بوته در شرایط بوده است.