سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم تاتاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
رصا عباسی علی کمر – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات دیم شمال خراسان (شهرستان شیروان )

چکیده:

به منظور بررسی میزان اثرگذاری هر یک از اجزای عمکرد نخود بر عملکرد دانه آزمایشی در سال زراعی ۸۲-۸۱ در مزرعه آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی اجرا شد . آزمایش در قالب طرح نواری با پایه بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. کرتهای اصلی شامل دو تیمار روشهای کنترل علفهای هرز( I- یک بار وجین در مرحله سبز شدنII-بدون وجین) و کرتهای فرعی شامل پنج تراکم مختلف نخود و زیره سبز (I- 120 بوته در مترمربعزیره سبز بدون نخود.II – 90 بوته در مترمربع زیره سبز + ۱۵ بوته در مترمربع نخود.III – 60 بوته در مترمربع زیره سبز+ ۳۰ بوته در مترمربع نخود.IV- 30 بوته در مترمربع زیره سبز +۴۵بوته در متر مربع نخود.V- 60 بوته در مترمربع نخود بدون زیره سبز. ) بودند. نتایج نشاندهنده ضرایب همبستگی مثبت و معنی دار بین تعداد غلاف در گیاه و عملکرد دانه نخود بود. این نتایج در هر دو حالت حضور و عدم حضور علفهای هرز مشاهده شد. بیشترین اثر مستقیم مثبت بر عملکرد, توسط تعداد غلاف در گیاه و در شرایط کنترل علفهای هرز بود. نتایج حاصل از محاسبات آماری و تجزیه رگرسیونی اجزای عملکرد نخود در شرایط کشت مخلوط نشان داد که پس از عامل تعداد بوته در واحد سطح که بیشترین همبستگی را با عملکرد نخود نشان داد (۰/۹۴= r ) تعداد غلاف در گیاه و وزن صد دانه مهمترین اجزای تعیین کننده عملکرد بودند. تعداد دانه در غلاف نخود در هیچ یک از محاسبات معنی دار نشد.