سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی علی درچه ای – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
علی سلیمانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مهرداد محلوجی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
احمد جعفری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

به منظور تعیین، اثرات تاریخ کاشت و تراکم بذر پنج لاین امیدبخش جو، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ به صورت نوارهای خرد شده (Strip factorial) با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار کشت گردید. سه تاریخ کاشت بعنوان کرت اصلی (۲۰ مهر ، ۱۰ آبان و ۳۰ آبان) و پنج ژنوتیپ (D-5 ،MB-80-16 ،MB-80-9 ،MB-79-4 ، کارون *کویر) وسه تراکم بذر (۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰ دانه در متر مربع ) بعنوان کرت فرعی و به صورت فاکتوریل بوسیله ردیف کار غلات کشت شد . نتایج تجزیه عملکرد دانه در سطح یک درصد نشان داد که تاریخ های مختلف کاشت تفاوت معنی داری نداشتند. ولی تراکم های مختلف کاشت وارقام تفاوت معنی داری داشتند. بهترین تاریخ کاشت، ۱۰ آبان ماه با متوسط تولید ۷۳۱۹/۶ کیلو گرم دانه در هکتاربه دست آمد. بیشترین عملکرد دانه در تراکم ۴۰۰ دانه در متر مربع و بالاترین تولید مربوط به لاین M-80-16 بود.