سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرزاد پاک نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،
فرشید وزین – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
سعید وزان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،

چکیده:

پژوهش حاضر طی سه سال زراعی ١٣٧۹ تا ١٣۸۱ در مزرعه پژوهشی دانش کده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام بصورت کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد . شش تر اکم ۷۵، ۸۵، ۹۵، ۱۰۵، ۱۱۵ و ۱۲۵ هزار بوته در ه کتار در کرت های اصلی و دو سینگل کراس زود رس١٠٨ و ٣٠١ در کرت های فرعی قرار گرفتند و در هر سه سال آزمایش ، کاشت در ٢٠ تیر ماه انجام گردید . تجزیه مرکب داده ها نشان داد که در تراکم کاشت ٧٥ هزار بوته در ه کتار طول بلال ، تعداد دانه در بلال و وزن تک بلال بیشتر بود . وزن صد د انه در تراکم کاشت ٢٥ هزار بوته در هکتار کمتر شد . تر اکم کاشت بیشترین تاثیر را بر قطر ساقه داشت بطوریکه در تراکم های کاشت آخر همراه با افزایش طول میان گره ها کاهش یافت . شاخص برداشت در تر اکم ١٠٥ هزار بوته در ه کتار بیشتر بود. بیشترین عملکردها در تراکم های کاشت زیاد بدست آمد . در تر اکم کاشت ٧٥ هزار بوته در ه کتار عمل کرد دانه کمتری نسبت به سایر تراکم های کاشت حاصل شد . عملکرد دانه با افزایش تر اکم کاشت از ٧٥ به ١٠٥ هزار بوته در ه کتار افزایش یافت ولی از آن پس به دلیل کاهش عمل کرد هر بوته کاهش پیدا نموده سینگل کراس های موردبررسی از نظر مراحل رشد و نمو گیاه خصوصیات رشد رویشی و زایشی، عملکرد دانه و اجزا آن متفاوت بودند. طول بلال و قطر ساقه در سینگل کراس ٣٠١ بیشتر از سینگل کراس ١٠٨ بود و در نتیجه تعداد دانه و ردیف در بلال و تعداد دانه در ردیف آن بیشتر بود . طول دوره رشد رویشی سینگل کراس ١٠٨ کوتاهتر، ولی طول مراحل رشد زایشی آن بیشتر از سینگل کراس ٣٠١ بود . در نتیجه ارتفاع بوته و وزن صد دانهبه ترتیب در سینگل کراس ٣٠١ و ١٠٨ بیشتر بود . سینگل کراس ١٠٨ به علت داشتن دانه ها ی درشت تر ، وزن صد دانه بیشتر ، عملکرد بیولوژیک کمتر، شاخص بر داشت بالاتر ، طول دوره رشد کوتاهتر و تطابق مراحل رشد رویشی و زایشی با درجه حرارتهای مناسب در شرایط کشت تأخیری مناسب تر بود.