سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید رضا گنجعلی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
عادل مدحج – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
مهراب یادگاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

با توجه به این که کاشت دانه های روغنی از د یر باز بخش مهمی از کشاورزی کشورها ی جهان ، بویژه مشرق زمین را تشکیل می داده است و ایران نیز استعداد قابل توجه ی برای کاشت دانه ها ی روغنی دارد به همین منظور آزما یشی با ٣ تراکم با فاصله ی بوته روی ردیف ۴، ۷، ۱۰ سانتی متر و ٤ سطح ارقام CH353، زرقان ٢٧٩ ، ورامین ٢٩٥ و LRV51/51 در یک آزما یش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی زهک شهرستان زابل به اجرا در آمد . در مرحله رسیدگی فیزیولو ژیکی، عملکرد و اجر ایعملکرد بدست آمد و نتا یج حاصله از تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح مختلف رقم ، تراکم و اثر متقابل سطوح مختلف رقم × تراکم بر روی تعداد طبق در بوته ، وزن هزار دانه و عملکرد معنی دار و بر ای بقیهصفات غیر معنی دار بود همچنین بیشترین درصد پروتئین دانه و درصد روغن دانه و ماده خشک دانه در تراکم ۳۰۰۰۰۰ بوته در هکتار بدست آمد میانگین صفات نشان داد که رقم زرقان ٢٧٩ دارای بالاترین عملکرد و وزن هزار دانه بی شتر نسبت به بقیه ارقام دارا می باشد ضر ایب همبستگی ساد ه نشان داد که بین عملکرد دانه و ارتفاع گیاه همبستگی مثبت وجود دارد ، همچنین مقا یسات میانگین به روش دانکن در سطح احتمال ٥% انجام گرفت و صفات مورد نظر نشان داد که از نظر عملکرد دانه چهار رقم مورد مطالعه در یک گروه قرار گرفته و اختلافی بین آن ها وجود نداشت.