سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
فاطمه برجیسی آرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
حمید دهقان زاده – دکتری زراعت، گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور
رقیه امینیان – دکتری اصلاح نباتات، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
همایون دارخال – کارشناس ارشد زراعت، مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:
به منظور تعیین مناسب ترین تراکم بر ارقام جدید ذرت دانه ای زودرس آزمایشی در سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و در منطقه براآن جنوبی اصفهان انجام گرفت. تراکم در ۳ سطح (۷۰=D1،و ۹۰=D2،و ۱۱۰=D2 هزار بوته در هکتار) به عنوان کرت اصلی و رقم شامل: [(۲۶۰،۳۰۲) K.sc ] به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد تراکم تأثیر معنی داری بر عملکرد دانه ، وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف بلال داشت به طوری که با افزایش تراکم بیشترین عملکرد دانه حاصل شد. تعداد دانه در ردیف بلال و وزن هزار دانه در تراکم های پایین بیشترین مقدار بود. همین طور نتایج بررسیها نشان داد، که ارقام در تعداد ردیف دانه در بلال ، وزن هزار دانه و عملکرد دانه تفاوت معنی داری داشتند. رقم [۳۰۲ K.sc] نسبت به رقم [۲۶۰ K.sc] دارای بیشترین تعداد ردیف دانه در بلال و عملکرد دانه و وزن ۱۰۰۰ دانه بود. براساس نتایج حاصله از این آزمایش میتوان کاشت رقم ۳۰۲ در تراکم ۱۱۰ هزار بوته در هکتار را برای کسب عملکرد دانه بالاتر در شرایط مشابه با مطالعه حاضر توصیه نمود.